เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ดังนั้นจึงจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการความรู้ของสำนักงานและวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
โดยมีดังรายชื่อดังต่อไปนี้
          1. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย                          
          2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญจศิริ                  
          3. นางสาวสุกัญญา ศรีทับทิม                 
          4. นางชนัดดา ศรีรุ้ง                            
          5. นางสาวปัญญาลักษณ์ กลิ่นบุหงา           
          6. นางสาวอรวรรณ ยาใจ                                

 

  • รายงานสรุปการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประเด็นความรู้เรื่อง การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ (21/06/2560) 
         สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ ทางผู้จัดกิจกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้แนวทาง/ตัวอย่าง/แนวปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของทั้งตัวเองและหน่วยงานต่อไป  
  • ประมวลสรุปความรู้เกี่ยวกับการจัดการประชุมที่มีคุณภาพ (21/06/2560)
         สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการจัดความรู้เรื่อง การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตลอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา

1) คำสั่งการจัดการความรู้
2) รายงานการประชุมสำนักงานสภาฯ 7/2558
3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (2556 – 2560)
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่่ 1/2559
5) รายชื่อผู้เข้าร่วม KM เรื่องการเขียนรายงานการประชุม
6) รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2559
7) ประมวลสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประชุม
8) รายงาน-การจัดการความรู้เรื่องการเขียนรายงานการประชุม
9) บันทึกเวียนแจ้งรายงานการจัด KM และประมวลสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประชุม
10) ตัวอย่างการรายงานการประชุม      
     – รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2559 
     – รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2559
11) แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานการประชุม

– ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (1 ต.ค.57-30 ก.ย. 58)

– เอกสารอ้างอิงผลการดำเนินงาน
1) คำสั่งการจัดการความรู้ 
2) รายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 
3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (2556 – 2560)
4) รายงานการจัดการความรู้เรื่องการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน วันที่ 16 มีนาคม 2558
5) รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้เรื่องการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน วันที่ 16 มีนาคม 2558
6) รายละเอียดกรอบและตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
7) ประมวลสรุปความรู้เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
8) กรอบและตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9) บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ Audit และกรอบตัวชี้วัด ปี 2559
10) รายงานสรุปการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประเด็นความรู้เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรายงานสรุปการไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และงานอื่นด้านการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (Download เอกสาร)