โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ่นที่1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมบรรยายในหัวข้อ "ความเข้าใจต่อบริบทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"  ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. “The SMART…

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้อง 5209…

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 2/2564

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา…

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ…

การเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและสนับสนุนการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล มสธ.

เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมและอบรมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพและสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. โดยมหาวิทยาลัยเดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางการสอนสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอบรมผู้ผ่านหลักสูตร UKPSF เพื่อเป็นวิทยากรที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง…

งานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2564

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563  ณ ห้องอาหารใหญ่…

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตรุ่นที่ 36

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2560ณ อาคารอเนกนิทัศน์…

มสธ. เป็น 1 ใน 13 สถาบันการศึกษาร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าผลักดัน MOU สร้างรากฐานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย   …

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2563 (นัดพิเศษ) อนุมัติให้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 

เอกสารประกอบการประชุมฯ 
ดาวน์โหลดที่นี่

กำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2563 ไว้เป็นวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.30 น.
(ยกเว้นเดือนธันวาคมให้เลื่อนขึ้น 2 สัปดาห์ เพื่อเลี่ยงวันใกล้วันหยุดสิ้นปี และจัดประชุมเวลา 09.00 น.)
สถานที่จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ครั้งที่ 8/2563  วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563      (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 9/2563  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563)
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563) 
ครั้งที่ 11/2563  วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563         (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563)    
ครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563        (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันพฤหัสบดที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
ครั้งที่ 13/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563         (วันสุดท้ายที่หน่วยงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานสภาฯ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563)
—- ปฏิทินการประชุม/กิจกรรมต่างๆ —-

– มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมให้บริการข้อมูลและสรุปเครื่องมื่อสำหรับการทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากร มสธ. คลิกที่นี่   

– ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน และให้การดำเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย บุคลากรสามารถ Login เข้าใช้ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home Report) คลิกที่นี่

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และในระหว่างที่มหาวิทยาลัยปิดทำการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานขณะอยู่ที่บ้านพักอาศัย (Work from Home)
อย่างเคร่งครัด

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2504 7022 – 27
โทรสาร  : 66 (0) 2503-4904
Website : https://council.stou.ac.th/
e-Mail   : ucoffice@stou.ac.th
Facebook : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช