รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ตอน "44 ปี มสธ. โอกาสและความท้าทายในยุคโควิด-19"

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ร่วมรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ทางช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ (NBT2HD) และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live NBT2HD ในตอน “44 ปี มสธ. โอกาสและความท้าทายในยุคโควิด – 19” ซึ่ง มสธ. อยู่ในช่วงการสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 44 ปี ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมได้ทาง 2 ช่องทาง ดังนี้  
ชมย้อนหลังผ่าน Facebook NBT 2HD   
ชมย้อนหลังผ่าน YouTube NBT 2HD

ปาฐกถาพิเศษ "ก้าวสู่ 44 ปี มสธ. สู่ก้าวที่ท้าทายในโลกยุคดิจิทัล"

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ “ก้าวสู่ 44 ปี มสธ. สู่ก้าวที่ท้าทายในโลกยุคดิจิทัล” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 44 ปี ภายใต้แนวคิด “44 ปี มสธ. มุ่งมั่นให้โอกาสทางการศึกษา ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยุคดิจิทัล” 

1066337

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร
ศรีสอ้าน รับโล่เชิดชูเกียรติ
ในฐานะที่เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาทั่วไป

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร
ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาทั่วไป ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของ “วิชาศึกษาทั่วไป” (General Education) ในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา มสธ. 5 กันยายน 2565 ครบรอบ 44 ปี

        เนื่องในวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ด้วยเมื่อวันที่ 5 กันยายน ปี พ.ศ. 2521  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยได้ถือเอาการนั้นยังความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งของมหาวิทยาลัย และประกาศเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อถึงวัน 5 กันยายน ของทุกปี ก็จะมีการจัดพิธีสำคัญและกิจกรรมต่างๆ
ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พิธีทางพุทธศาสนา บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เจริญน้ำพระพุทธมนต์  พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

        นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีเพื่อการประกาศเกียรติคุณต่างๆ เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณทั้งบุคคลและหน่วยงานที่ได้สร้างคุณประโยชน์ ร่วมดำเนินงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้กิจการการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. เป็นไปด้วยดี พิธีต่างๆ ได้แก่  พิธีมอบโล่สามศรอันเป็นการประกาศเกียรติคุณสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยปีนี้มหาวิทยาลัยได้มอบทั้งสิ้น 25 โล่ แบ่งเป็น 6 หน่วยงาน และ 19 บุคคล  พิธีมอบโล่เกียรติคุณนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 52 คน แบ่งเป็นด้านความสำเร็จในอาชีพ จำนวน 23 คน ด้านผลงานเด่น จำนวน 8 คน ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน จำนวน 21 คน

ขอขอบคุณ :
ข้อมูลข่าว : Stou Variety สถานสื่อสารองค์กร มสธ. 
ภาพ : สถานสื่อสารองค์กร และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.  
 

ขอแสดงความยินดีกับ
นายนนทพล นิ่มสมบุญ

          ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

อ้างอิง 
– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   (หน้า 50 เล่ม 139 ตอนพิเศษ 171 ง ราชกิจจานุเบกษา 21 กรกฎาคม 2565)   
– ขอบคุณภาพจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   
   

ระบบ
ขอรับบริการข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องของ
สำนักงานสภาฯ

ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
(e-meeting)

รวมโปรแกรม
การประชุมออนไลน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 66 (0) 2504 7022 – 27
โทรสาร  : 66 (0) 2503-4904
Website : https://council.stou.ac.th/
e-Mail   : ucoffice@stou.ac.th
Facebook : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช