1. ข้อมูล O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    – แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
      (สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย)
     
2. ข้อมูล O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
    – การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน