ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2563

ครั้งที่วัน / เวลา / สถานที่
ประชุม
หมายเหตุ
1/2563วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
2/2563วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
3/2563
พิเศษ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ห้องสารนิเทศ 1406 ชั้น 2 อาคารบริหาร มสธ.
-
4/2563วันอังคารที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
-
5/2563วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
6/2563วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2563
7/2563วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
ห้องสารนิเทศ 1406 ชั้น 2 อาคารบริหาร มสธ.
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
8/2563วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ห้องสารนิเทศ 1406 ชั้น 2 อาคารบริหาร มสธ.
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
9/2563วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
10/2563วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
11/2563วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
13/2563 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ.
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563