ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 5/2556

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้  1.) พิจารณาการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา 2.) พิจารณาการถอนการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน 3.) พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ การจัดสายงานบริหารในสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) 4.) พิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม จำนวน 1 คน 5.) พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จลูกจ้างประจำเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.. 6.) พิจารณาการขออนุมัติโอนชุดวิชา และต่ออายุสถานภาพนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 คน […]

Read more