ประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 6/2556

          การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ.           ในการประชุมครั้งนี้มีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. พิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 2. พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเก็บและทำลายเอกสารหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ.2556 3. พิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... 4. พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) 5. […]

Read more