ข่าวกิจกรรม
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดที่ 15)

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดที่ 15)  ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.  ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ. 

Read more