ภาพกิจกรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร มสธ. เข้าร่วมประชุมเสวนา 4 สภาฯ ภายใต้หัวข้อ "มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย"

          เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย โดย ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558  ภายใต้การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย การประชุมเสวนานี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี         การประชุม 4 สภามหาวิทยาลย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 […]

Read more