การปฏิรูป มสธ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Professional Standards Framework (PSF)

          เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการดูแลและวางระบบ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกลและการสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งการเพิ่มวุฒิ เพิ่มทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Professional Standards Framework (PSF) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า - รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม           ในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) บรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (Professional Standards Framework: PSF) และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

Read more