AdvanceHE
การประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความเห็นในการจัดการเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร Advance HE

          เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มอบหมายให้องค์กร Advance HE จัดประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความเห็นในการจัดการเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเรียนการสอบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการประชุมครั้งนี้มีนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนบุคลากรทางด้านการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมด้วย ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. 

Read more
AdvanceHE
8-10 August 2018 - Workshop Professional Standards Framework (PSF)

           เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล (หนึ่งในคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐาน Professional Standard Framework (PSF) ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร Advance HE คือ Dr.Jane Roberts และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข และมีผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางองค์กร Advance HE ได้กำหนดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินระดับวิทยฐานะในระดับ Fellowship และ Senior Fellowship จำนวน 31 คน ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.ภาพเพิ่มเติม : Facbook สำนักงานสภา […]

Read more