ข่าวกิจกรรม
โครงการ มสธ. ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ดร.ประสาท สืบค้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ได้ร่วมผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ 2019 หรือ COVID19 กับกรรมการศูนย์โควิด-19 มสธ. (STOU COVID-19 Center) และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ณ ห้องมรกต อาคารสัมมนา 1 มสธ. โดยการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยได้ทำหลังจากทำครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งศูนย์โควิด-19 มสธ. (STOU COVID-19 Center) โดยมี นายสัมพันธ์  เย็นสำราญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป พร้อมด้วยกรรมการศูนย์โควิด 19 มสธ. อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิน ชินะโชติ ผู้ช่่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี รักษาการแทนผู้ช่วย อธิการบดี นายเพิ่ม อินเบ้า […]

Read more
ประชุม
การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

          การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1. มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างละเอียดตามมาตรการ โดยพยาบาลวิชาชีพ 2. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น จุดลงทะเบียน ห้องประชุม 3. มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้องประชุมอย่างเข้มงวด 4. จัดที่นั่งในการประชุมมีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร ต่อคน 5. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม 6. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม            "มสธ. เตรียมพร้อมรับมือ ห่างไกลจากCOVID-19" ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. 

Read more