การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
มสธ. มอบ Mask ผ้าแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ ม.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรณสารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบ Mask ผ้าแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการฯ ไว้เพื่อสวมใส่ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค ตลอดจนยังเป็นการช่วยในเรื่องการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยได้เริ่มมอบกับคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) คณะกรรมการที่ประชุมประสานนโยบาย และจัดส่งไปตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจนครบทุกหน่วยงาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรของทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์และร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ. ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.

Read more
ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความพร้อมในการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในแผน ก3

เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และในครั้งทำแผนปฏิรูป มสธ. เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (แผนการศึกษา ก3) ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 โดยการประชุมครั้งนี้สำนักวิชาการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมเรียนรู้ในแผน ก3 การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำชุดวิชาที่จัดทำแผนการศึกษา ก3 มสธ. หรือกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จาก 10 ศูนย์ ตลอดยังคณาจารย์ประจำชุดวิชาอื่นๆ ที่มีความสนใจในการจัดทำแผนการศึกษา ก3 หลังจากเมื่อ 2 ปีก่อน ที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยและได้จัดทำแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัย  จนในปัจจุบันจากแผนการปฏิรูปได้นำมาสู่การปฏิบัติทำให้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปริญญาตรี มีแผนการศึกษาให้นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองได้ ถึง 3 แผน คือ แผน ก1 ก2 และ ก3 […]

Read more