ประชุม
พิธีรับมอบวัตถุสิ่งของจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่าน

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับมอบวัตถุสิ่งของจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่าน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านส่วนบุคคลของอาจารย์พิศาล บุุญผูก มอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเตรียมสำหรับจัดการแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามรับมอบวัตถุสิ่งของ จากนั้นได้มอบพระพุทธรูป "พระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราช พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว" ให้อาจารย์พิศาล บุญผูก และอาจารย์พิศาล ได้มอบหนังสือ "Venerable Master Afoh The Great Mon Poet" ให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร เป็นที่ระลึก (หนังสือ "Venerable Master Afoh The Great Mon Poet"เป็นหนังสือผลงานแปลเป็นภาษาอังกฤษที่อาจารย์พิศาล บุญผูก แปลจากคัมภีร์ใบลานภาษามอญ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใช้ชื่อว่า "พระอาจารย์อะเฟาะ เทพกวีศรีชาวมอญ" จัดพิมพ์เผยแพร่โดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ สปาฟา (SEAMEO […]

Read more
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (บริเวณด้านหน้าอาคารบริการ 1 หน้าเสาธง)ภาพโดย :สำนักงานสื่อสารองค์กร มสธ.สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.ดูภาพเพิ่มเติม (Facebook สำนักงานสภา มสธ.) 

Read more
ภาพกิจกรรม
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกลุ่มบริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศ.ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพงาน พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ณ ศาลา 1 วัดผาสุกมณีจักร เมืองทองธานี คุณอนันต์ กาญจนพาสน์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม (บีเอ็นเอช) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สิริอายุได้ 80 ปี เนื่องจากสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ทางครอบครัวจึงเลื่อนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาในช่วงเวลานี้ ตระกูลกาญจนพาสน์นับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดยังเป็นการให้การสนับสนุนด้านการศึกษา  ซึ่งคุณมงคล กาญจนพาสน์ บิดาของคุณอนันต์ กาญจนพาสน์ เป็นผู้มอบที่ดินในการก่อสร้างและตั้งที่ทำการของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน […]

Read more
ข่าวกิจกรรม
ประมวลภาพการจัดสอบออนไลน์ครั้งแรกของ มสธ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเยี่ยมชมสถานที่จัดการสอบออนไลน์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยการจัดสอบครั้งนี้เป็นการจัดสอบแบบออนไลน์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในการสอบซ่อมภาค 1/2562 และรวมถึงผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 109 ด้วย ทั้งนี้แต่เดิมการสอบนี้ถูกกำหนดไว้ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสOVID-19 ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเลื่อนการสอบดังกล่าว และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบให้เป็นการสอบออนไลน์ ควบคู่ไปกับการสอบ ณ สนามสอบ โดยมหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจและมีความพร้อมในการสอบออนไลน์ครั้งนี้ มากกว่า 17,500 คน จากผู้เข้าสอบจำนวน 30,000 คน ซึ่งผู้เข้าสอบที่ไม่ประสงค์สอบแบบออนไลน์ สามารถเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ทั่วประเทศ ในวันและเวลาเดียวกัน  ภาพโดย : สำนักงานสื่อสารองค์กร มสธ. ประมวลภาพ “มสธ.จัดสอบออนไลน์” 11-12 ก.ค. 63

Read more