ประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 9/2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ.  โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม  รวมจำนวน 25 วาระ  วาระที่สำคัญๆ ได้แก่ การขออนุมัติอนุปริญญา ปริญญาโท และปริญญาเอก พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินการจัดสอบออนไลน์ และรายงานการประเมินผลโครงการฯ ซึ่งสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ผู้จัดการโครงการ และคณะทำงาน นำเสนอรายงาน  ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ.  ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.

Read more
กิจกรรมสำนักงาน
KM สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เทคนิคการจัดทำ Website ด้วย WordPress

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการจัดทำ Website ด้วย WordPress" โดยสำนักงานได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ กลุ่มงานพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากรของสานักงานสภามหาวิทยาลัย 

Read more