ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมฯ ทั้ง 2 วัน มีการแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ตามสายงานบริหาร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม รองอธิการบดีเป็นประธานแต่ละกลุ่ม ภาพโดย :งานสื่อสารองค์กร มสธ.สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.

Read more
ข่าวกิจกรรม
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ พระอุโบสถวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีข้าราชการบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ในส่วนราชการภาคเอกชน องค์กร ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ.ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.

Read more
ข่าวกิจกรรม
มสธ. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.

จากพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดใหม่ (ชุดที่ 17) จึงเริ่มดำเนินงานบริหารงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 นัดแรก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาและมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ. 

Read more