ข่าวกิจกรรม
งานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2564

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563  ณ ห้องอาหารใหญ่ อาคารสัมมนา 1 มสธ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 และเพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และเสียสละให้แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด  ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยด้วย โดยงานเลี้ยงรับรองฯ นี้จัดขึ้นหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563  เสร็จสิ้นในช่วงเช้า    ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.  

Read more
ข่าวกิจกรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตรุ่นที่ 36

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2560ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563           ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์ และครอบครัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าฯ ถวาย ภาพถ่ายโดย   หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ภาพเพิ่มเติม Facebook หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.  (วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1) Facebook หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา […]

Read more
ข่าวกิจกรรม
มสธ. เป็น 1 ใน 13 สถาบันการศึกษาร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าผลักดัน MOU สร้างรากฐานด้านการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย        ธรรมาธิราชเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าและในการนี้มีการจัดเสวนาทางวิชาการหัวข้อแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าในระดับภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรการสอนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ภาพถ่ายโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าVDO ข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ 

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนสภาวิชาการของ มสธ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม 12 ราย โดยมีนายปราโมทย์ โชติมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนสภาวิชาการ) ของ มสธ. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป อ้างอิง : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา

Read more