ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและสนับสนุนการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล มสธ.

เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมและอบรมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพและสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. โดยมหาวิทยาลัยเดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางการสอนสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอบรมผู้ผ่านหลักสูตร UKPSF เพื่อเป็นวิทยากรที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ในการเตรียมเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ใมนระบบการศึกษาทางไกล มสธ. The SMART Principles ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกับ Advance HEของสหราชอาณาจักร โดยมีอาจารย์ของ มสธ. ที่ได้รับการรับรองจำนวน 15 คน แบ่งเป็นระดับ Principle 1 คน ระดับ Senior 8 คน และ Fellow 6 คน พร้อมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การอบรม Professsor Jane Roberts ครูต้นแบบในระดับโลกและเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน Advance Higher Education […]

Read more