การปฏิรูป มสธ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ่นที่1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมบรรยายในหัวข้อ "ความเข้าใจต่อบริบทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"  ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ซึ่งจัดโดยสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล มสธ. ณ อาคารพิทยพัฒน์  กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564  โดยมีการถ่ายทอดสดการบรรยายดังกล่าวผ่านทาง Webcasting เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและผู้สนใจได้รับชม ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม (วาระปกติ และวาระลับ) รวมทั้งสิ้น  28 วาระ โดยมีวาระเชิงนโยบายจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายการบริหารบุคคลและการเงินของมหาวิทยาลัย และการจัดสอบออนไลน์  ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ. 

Read more