พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (บริเวณด้านหน้าอาคารบริการ 1 หน้าเสาธง)
ภาพโดย :
สำนักงานสื่อสารองค์กร มสธ.
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.
ดูภาพเพิ่มเติม (Facebook สำนักงานสภา มสธ.)