พิธีรับมอบวัตถุสิ่งของจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่าน

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับมอบวัตถุสิ่งของจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่าน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านส่วนบุคคลของอาจารย์พิศาล บุุญผูก มอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเตรียมสำหรับจัดการแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ในอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามรับมอบวัตถุสิ่งของ จากนั้นได้มอบพระพุทธรูป “พระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราช พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว” ให้อาจารย์พิศาล บุญผูก และอาจารย์พิศาล ได้มอบหนังสือ “Venerable Master Afoh The Great Mon Poet” ให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร เป็นที่ระลึก

(หนังสือ “Venerable Master Afoh The Great Mon Poet”เป็นหนังสือผลงานแปลเป็นภาษาอังกฤษที่อาจารย์พิศาล บุญผูก แปลจากคัมภีร์ใบลานภาษามอญ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยใช้ชื่อว่า “พระอาจารย์อะเฟาะ เทพกวีศรีชาวมอญ” จัดพิมพ์เผยแพร่โดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ สปาฟา (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts: SEAMEO SPAFA)เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 และได้รับรางวัลสุรินทราชาในฐานะนักแปลดีเด่น พุทธศักราช 2561 จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 โดยฉบับภาษาอังกฤษจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2562

ภาพโดย : สำนักงานสื่อสารองค์กร มสธ.
ข้อมูล : สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภา มสธ.