การประชุมเข้มยกร่างระบบงานและโครงสร้าง มสธ. เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.