การประชุมเข้มยกร่างระบบงานและโครงสร้าง มสธ. เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ