นายกสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มสธ. “จากแผนปฏิรูปสู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม “จากแผนปฏิรูป สู่การปฏิบัติ”  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานพร้อมแถลงนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ความเป็นมาและขอบเขต วัตถุประสงค์ และการดำเนินการของการปฏิรูปที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายของงาน 

การดำเนินการเรื่องปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2561 เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่มหาวิทยาลัยเผชิญและจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูบูรณะ โดยทำการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง จัดทำข้อเสนอแนะทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุความเป็นเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล โดยมีกรอบแนวคิดหลักของการปฏิรูป คือ ความเป็นมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาทางไกลการมุ่งปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกลและระบบที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่สนับสนุนทุกขั้นตอน การบริการนักศึกษา และการบริการการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางกายภาพ และการบริหารทรัพยากรต่างๆของมหาวิทยาลัย

ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.