ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความพร้อมในการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในแผน ก3

เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และในครั้งทำแผนปฏิรูป มสธ. เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (แผนการศึกษา ก3) ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1

โดยการประชุมครั้งนี้สำนักวิชาการจัดขึ้น
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมเรียนรู้ในแผน ก3 การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ประจำชุดวิชาที่จัดทำแผนการศึกษา ก3 มสธ. หรือกิจกรรมร่วมเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จาก 10 ศูนย์ ตลอดยังคณาจารย์ประจำชุดวิชาอื่นๆ ที่มีความสนใจในการจัดทำแผนการศึกษา ก3 หลังจากเมื่อ 2 ปีก่อน ที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยและได้จัดทำแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัย  จนในปัจจุบันจากแผนการปฏิรูปได้นำมาสู่การปฏิบัติทำให้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปริญญาตรี มีแผนการศึกษาให้นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองได้ ถึง 3 แผน คือ แผน ก1 ก2 และ ก3 ทั้งนี้ก็เพื่อโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาที่มีมากขึ้น สำหรับแผน ก3 จะมีการเพิ่มการสอบกลางภาคและกิจกรรมร่วมเรียนรู้เพื่อเป็นคะแนนเก็บให้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมร่วมเรียนรู้นักศึกษาที่ร่วมสามารถเก็บคะแนนได้สูงสุด ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกิจกรรมร่วมเรียนรู้ในแต่ละเทอมจะมีการจัดขึ้น 2 ครั้ง ก่อนการสอบกลางภาค 1 ครั้ง และก่อนการสอบปลายภาคอีก 1 ครั้ง ทั้งนี้แผน ก3 ได้เปิดให้นักศึกษาได้ ลงทะเบียนครั้งแรกในภาคการศึกษานี้ (ภาค 2/62) มีชุดวิชาที่พร้อมสำหรับแผน ก3 14 ชุด วิชา 

ภาพและข่าว : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.