โครงการ มสธ. ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ดร.ประสาท สืบค้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ได้ร่วมผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะฆ่าเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ 2019 หรือ COVID19 กับกรรมการศูนย์โควิด-19 มสธ. (STOU COVID-19 Center) และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ณ ห้องมรกต อาคารสัมมนา 1 มสธ. โดยการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยได้ทำหลังจากทำครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งศูนย์โควิด-19 มสธ. (STOU COVID-19 Center) โดยมี นายสัมพันธ์  เย็นสำราญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป พร้อมด้วยกรรมการศูนย์โควิด 19 มสธ. อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิน ชินะโชติ ผู้ช่่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี รักษาการแทนผู้ช่วย อธิการบดี นายเพิ่ม อินเบ้า ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อนำไปฉีดพ่นในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เรื่องการผสมน้ำยาจากนักวิชาชีพ ผู้มีประสบการณ์ และได้รับแอลกอฮอลล์จำนวน 500 ลิตร จากบริษัทราชบุรีเอทานอล จากนั้นได้เริ่มดำเนินการเข้าฉีดพ่นในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จนครบทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ทั้งภายในและภายนอกทุกอาคาร และพื้นที่ใช้งานโดยรวม นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้ประสานงานกับทางเทศบาลนครปากเกร็ดนำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด ยังดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสะอาด ปลอดเชื้อและพร้อมใช้งานเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการ

ภาพและเรื่องโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.