การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

          การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างละเอียดตามมาตรการ โดยพยาบาลวิชาชีพ
2. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น จุดลงทะเบียน ห้องประชุม
3. มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้องประชุมอย่างเข้มงวด
4. จัดที่นั่งในการประชุมมีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร ต่อคน
5. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม
6. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม
           “มสธ. เตรียมพร้อมรับมือ ห่างไกลจากCOVID-19”

ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ.