พิธีบูชาเสาเอกอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.39 น.   ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีบูชาเสาเอกอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นอาคารก่อสร้างขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีเนื้อที่ ใช้สอยประมาณ 24,350 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2564  สำหรับอาคารหลังนี้ออกแบบโดย บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด และได้รับรางวัลระดับดี พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านมาตรฐานการออกแบบ อาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ภาพโดย :
สำนักงานสื่อสารองค์กร มสธ. 
กองอาคารสถานที่ มสธ.