ประมวลภาพการจัดสอบออนไลน์ครั้งแรกของ มสธ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเยี่ยมชมสถานที่จัดการสอบออนไลน์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยการจัดสอบครั้งนี้เป็นการจัดสอบแบบออนไลน์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ในการสอบซ่อมภาค 1/2562 และรวมถึงผู้เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 109 ด้วย ทั้งนี้แต่เดิมการสอบนี้ถูกกำหนดไว้ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสOVID-19 ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเลื่อนการสอบดังกล่าว และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบให้เป็นการสอบออนไลน์ ควบคู่ไปกับการสอบ ณ สนามสอบ โดยมหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจและมีความพร้อมในการสอบออนไลน์ครั้งนี้ มากกว่า 17,500 คน จากผู้เข้าสอบจำนวน 30,000 คน ซึ่งผู้เข้าสอบที่ไม่ประสงค์สอบแบบออนไลน์ สามารถเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ทั่วประเทศ ในวันและเวลาเดียวกัน 

ภาพโดย : สำนักงานสื่อสารองค์กร มสธ.