ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย มสธ. ได้รับตำแหน่ง Principal Fellow (Advance HE) คนแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ Principal Fellow ของ Advance HE ท่านแรกของประเทศไทย (คลิกดูข่าวเพิ่มเติม)       

ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.