ประชุม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 6/2556

          การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ.           ในการประชุมครั้งนี้มีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. พิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 2. พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดเก็บและทำลายเอกสารหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ.2556 3. พิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... 4. พิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) 5. […]

Read more
ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 5/2556

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้  1.) พิจารณาการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา 2.) พิจารณาการถอนการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน 3.) พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ การจัดสายงานบริหารในสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) 4.) พิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม จำนวน 1 คน 5.) พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จลูกจ้างประจำเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.. 6.) พิจารณาการขออนุมัติโอนชุดวิชา และต่ออายุสถานภาพนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 คน […]

Read more
ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ประจำปี 2556

         เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจาย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 โดยเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี           การประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 นี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพิจาณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณากรอบแนวทางและแผนการ ดำเนินงานในรอบปีต่อๆไป และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภา มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน ในวันที่ 16 พฤษภาคม […]

Read more
ภาพกิจกรรม
การประชุมเข้มยกร่างระบบงานและโครงสร้าง มสธ. เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Read more