ข่าวกิจกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศึกษาศาสตร์ และโอกาสนี้ พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและสนับสนุนการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล มสธ.

เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมและอบรมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพและสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. โดยมหาวิทยาลัยเดินหน้าพัฒนาบุคลากรทางการสอนสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอบรมผู้ผ่านหลักสูตร UKPSF เพื่อเป็นวิทยากรที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง ในการเตรียมเปิดโครงการหลักสูตรอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ใมนระบบการศึกษาทางไกล มสธ. The SMART Principles ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมกับ Advance HEของสหราชอาณาจักร โดยมีอาจารย์ของ มสธ. ที่ได้รับการรับรองจำนวน 15 คน แบ่งเป็นระดับ Principle 1 คน ระดับ Senior 8 คน และ Fellow 6 คน พร้อมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การอบรม Professsor Jane Roberts ครูต้นแบบในระดับโลกและเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน Advance Higher Education […]

Read more
ข่าวกิจกรรม
งานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2564

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563  ณ ห้องอาหารใหญ่ อาคารสัมมนา 1 มสธ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 และเพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และเสียสละให้แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด  ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยด้วย โดยงานเลี้ยงรับรองฯ นี้จัดขึ้นหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563  เสร็จสิ้นในช่วงเช้า    ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.  

Read more
ข่าวกิจกรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตรุ่นที่ 36

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2560ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563           ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์ และครอบครัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าฯ ถวาย ภาพถ่ายโดย   หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ภาพเพิ่มเติม Facebook หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.  (วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1) Facebook หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา […]

Read more