Covid-19
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4/2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1  มสธ.  ในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมวาระลับและวาระปกติรวม 26 วาระ โดยมีพิจารณาวาระเชิงนโยบายเรื่องแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  ได้พิจารณา เรื่อง แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาบูรณาการร่วมกันทุกด้านแล้วนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระเชิงนโยบาย พร้อมกับเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง  โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ขอรายงานผลการดำเนินการตามสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวของสภามหาวิทยาลัย โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ได้แก่ การจัดห้องประชุมที่มีการเว้นระยะห่าง (Social distancing)  การใช้ระบบประชุมแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  ร่วมในการประชุม  ตลอดจนมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเเคร่งครัด  ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. 

Read more
การปฏิรูป มสธ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ่นที่1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมบรรยายในหัวข้อ "ความเข้าใจต่อบริบทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"  ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ซึ่งจัดโดยสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล มสธ. ณ อาคารพิทยพัฒน์  กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564  โดยมีการถ่ายทอดสดการบรรยายดังกล่าวผ่านทาง Webcasting เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและผู้สนใจได้รับชม ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม (วาระปกติ และวาระลับ) รวมทั้งสิ้น  28 วาระ โดยมีวาระเชิงนโยบายจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายการบริหารบุคคลและการเงินของมหาวิทยาลัย และการจัดสอบออนไลน์  ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ. 

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 2/2564

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเนื่อในโอกาส รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.  

Read more