รวมกิจกรรมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด

กิจกรรมสำนักงาน
พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ​ ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  ในส่วนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนั้นนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ ดำรงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย        ในพิธีลงนามฯ มีการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานโยบายที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินงานไปตามแผนปฏิรูป รวมถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของทางภาครัฐ และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ. ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.

Read more
กิจกรรมสำนักงาน
KM สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เทคนิคการจัดทำ Website ด้วย WordPress

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการจัดทำ Website ด้วย WordPress" โดยสำนักงานได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ กลุ่มงานพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากรของสานักงานสภามหาวิทยาลัย 

Read more
กิจกรรมสำนักงาน
พิธีทำบุญสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ.

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้อง 7201 (ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) อาคารบริการ 1 ชั้น 2 โดยมี รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง อธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมพิธี. ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ. 

Read more