Covid-19
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4/2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1  มสธ.  ในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมวาระลับและวาระปกติรวม 26 วาระ โดยมีพิจารณาวาระเชิงนโยบายเรื่องแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  ได้พิจารณา เรื่อง แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาบูรณาการร่วมกันทุกด้านแล้วนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระเชิงนโยบาย พร้อมกับเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง  โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ขอรายงานผลการดำเนินการตามสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวของสภามหาวิทยาลัย โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ได้แก่ การจัดห้องประชุมที่มีการเว้นระยะห่าง (Social distancing)  การใช้ระบบประชุมแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  ร่วมในการประชุม  ตลอดจนมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเเคร่งครัด  ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. 

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา โดยในการประชุมครั้งนี้ มีการรับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม (วาระปกติ และวาระลับ) รวมทั้งสิ้น  28 วาระ โดยมีวาระเชิงนโยบายจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ นโยบายการบริหารบุคคลและการเงินของมหาวิทยาลัย และการจัดสอบออนไลน์  ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ. 

Read more
ข่าวกิจกรรม
งานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2564

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563  ณ ห้องอาหารใหญ่ อาคารสัมมนา 1 มสธ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 และเพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และเสียสละให้แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด  ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยด้วย โดยงานเลี้ยงรับรองฯ นี้จัดขึ้นหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563  เสร็จสิ้นในช่วงเช้า    ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.  

Read more
ข่าวกิจกรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตรุ่นที่ 36

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2560ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563           ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์ และครอบครัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าฯ ถวาย ภาพถ่ายโดย   หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ภาพเพิ่มเติม Facebook หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.  (วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1) Facebook หน่วยถ่ายภาพ เพื่อการศึกษา […]

Read more