KM สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เทคนิคการจัดทำ Website ด้วย WordPress

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำ Website ด้วย WordPress” โดยสำนักงานได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ กลุ่มงานพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากรของสานักงานสภามหาวิทยาลัย