มสธ. มอบ Mask ผ้าแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ ม.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรณสารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบ Mask ผ้าแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการฯ ไว้เพื่อสวมใส่ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค ตลอดจนยังเป็นการช่วยในเรื่องการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยได้เริ่มมอบกับคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) คณะกรรมการที่ประชุมประสานนโยบาย และจัดส่งไปตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจนครบทุกหน่วยงาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรของทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์และร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพโดย สถานสื่อสารองค์กร มสธ.
ภาพเพิ่มเติม Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.