โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ่นที่1

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความเข้าใจต่อบริบทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”  ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล มสธ. “The SMART Principles” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ซึ่งจัดโดยสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล มสธ. ณ อาคารพิทยพัฒน์  กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2564  โดยมีการถ่ายทอดสดการบรรยายดังกล่าวผ่านทาง Webcasting เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและผู้สนใจได้รับชม

ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.