พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตรุ่นที่ 36

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2560ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563

 
         ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์ และครอบครัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทูลเกล้าฯ ถวาย

w644