การประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4/2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้อง 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1  มสธ.  ในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมวาระลับและวาระปกติรวม 26 วาระ โดยมีพิจารณาวาระเชิงนโยบายเรื่องแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  ได้พิจารณา เรื่อง แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาบูรณาการร่วมกันทุกด้านแล้วนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระเชิงนโยบาย พร้อมกับเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลง  โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ขอรายงานผลการดำเนินการตามสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวของสภามหาวิทยาลัย

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ได้แก่ การจัดห้องประชุมที่มีการเว้นระยะห่าง (Social distancing)  การใช้ระบบประชุมแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  ร่วมในการประชุม  ตลอดจนมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเเคร่งครัด 

ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ.