การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 5/2556

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้

 1.) พิจารณาการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา 2.) พิจารณาการถอนการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน 3.) พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ การจัดสายงานบริหารในสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 2) 4.) พิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่มเติม จำนวน 1 คน 5.) พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จลูกจ้างประจำเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.. 6.) พิจารณาการขออนุมัติโอนชุดวิชา และต่ออายุสถานภาพนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 คน 7.) พิจารณาการขออนุมัติขยายสถานภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จำนวน 16 คน 8.) การพิจารณาตีความข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2555 9.) พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา (ฉบับที่ 2) 10.) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) จำนวน 2 คน 11.) พิจารณาการอนุมัติปรับปรุงวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 12.) รับทราบผู้ที่ได้รับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตอบปฏิเสธ 13.) รับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 7 คน 14.) รับทราบผลการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาโดยวิธีการเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 15.) รับทราบ สกอ. (คณะกรรมการการอุดมศึกษา) รับทราบการให้ความชอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 16.) รับทราบผู้สำเร็จการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 80 (เพิ่มเติม) และรุ่นที่ 81 17.) รับทราบ ก.ค.ศ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน 6 หลักสูตรและแจ้งไม่รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 หลักสูตร

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.