งานแถลงข่าว จัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6 เสวนา “มหาวิทยาลัยไทย สู่อนาคตที่ท้าทาย”

          เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2558 ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ  อินทรัมพรรย์  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6  หัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทย  สู่อนาคตที่ท้าทาย”  ณ ห้องดวงกมล  โรงแรมเดอะสุโกศล  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร   โดยการเสวนาจะมีขึ้นในวันที่ 18–19  มิถุนายน 2558  ณ   ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 – 205 ชั้น 2  อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม  ศูนย์การประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.