การประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความเห็นในการจัดการเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร Advance HE

          เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มอบหมายให้องค์กร Advance HE จัดประชุมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความเห็นในการจัดการเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเรียนการสอบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการประชุมครั้งนี้มีนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนบุคลากรทางด้านการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมด้วย

ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ.