การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Professional Standards Framework (PSF)

          เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการดูแลและวางระบบ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกลและการสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งการเพิ่มวุฒิ เพิ่มทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Professional Standards Framework (PSF) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า – รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

          ในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (นายกสภามหาวิทยาลัย) บรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (Professional Standards Framework: PSF) และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายเรื่อง Continuing Professional Development at STOU และเรื่อง Preparation for HEA Fellowship Application: Experience Sharing การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีบุคลากรสนใจเข้าร่วม 160 คน

          เป้าหมายหลักของการประชุมฯ ครั้งนี้คือ เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นโครงการนำร่องเพื่อวางระบบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกลและสนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มวุฒิ เพิ่มทักษะ และสมรรถภาพในการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้

          คณะอนุกรรมการฯ คณะนี้จะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรด้านการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้จำนวนประมาณ 20 คน เข้ารับการประเมินระดับวิทยฐานะในระดับ Fellowship และ Senior Fellowship ตามเกณฑ์ที่ทางองค์กร Advance HE ได้กำหนดไว้ โดยจะจัดให้เข้าอบรมในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักรและจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นวิทยากร

ภาพโดย :
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.
ภาพเพิ่มเติมที่ : Facebook สำนักงานสภาฯ มสธ.