การประชุมสภามหาวิทยาลัย มสธ. ครั้งที่ 2/2564

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเนื่อในโอกาส รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *