ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศึกษาศาสตร์ และโอกาสนี้ พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ