การประชุมสภามหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ประจำปี 2556

         เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจาย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 โดยเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

         การประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 นี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพิจาณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณากรอบแนวทางและแผนการ ดำเนินงานในรอบปีต่อๆไป และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภา มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Universities Through the Looking Glass of Governance” โดย Ms. Adriana Jaramillo ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการศึกษาจากธนาคารโลก (World Bank) ช่วงบ่ายผู้ทรงวุฒิบรรรยายพิเศษในประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล นโยบายการเงิน และทรัพย์สิน นโยบายการบริหารงานบุคคล และการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ช่วงบ่ายเป็นปัจฉิมเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรุปผลในภาพรวม ของการประชุม

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.