พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดที่ 15)

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดที่ 15)  ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.