กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร มสธ. เข้าร่วมประชุมเสวนา 4 สภาฯ ภายใต้หัวข้อ “มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย”

          เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเสวนา 4 สภามหาวิทยาลัย โดย ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558  ภายใต้การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย การประชุมเสวนานี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
         การประชุม 4 สภามหาวิทยาลย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 นี้ มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ โดยกำหนดให้มีการเสวนา เรื่อง มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย แบ่งเป็นหัวข้อย่อยในการเสวนา ได้แก่ การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยตามเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา University Funding นโยบายการการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไทย และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยโลก  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐากถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยตามเส้นทางการปฏิรูปการศึกษา” และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทางจากภายในประเทศ และต่างประเทศอีกหลายคน  อาทิ รองศาสตราจารย์พินิติ  ระตนานุกูลการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาตราจารย์ ดร. ปิยะวัติ  บุญหลง  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ   Dr.Brooke Storer Church  Policy จาก The Higher Education Funding Council for England ( HEFCE ) 

 

การประชุม เสวนาครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน สำหรับการประชุมร่วมกันของ 4 สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ 

2. เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  

3. เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณากรอบและแนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป  

4. เพื่อพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปี 2558 – 2559   

5. เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน

เนื้อหาข่าว : 
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ. 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ. 
ภาพโดย  :  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.