สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มสธ. ครั้งที่ 1 (รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย)

          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2559 สภามหาวิทยาล้ยได้จัดกิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยพบประประชาคม มสธ.” ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร    ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์  รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ   รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์  ดร.จรูญ ไชยศร กรรมการผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์   ร่วมกันอภิปรายการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยในการพบประชาคมครั้งนี้ด้วย
          ในระหว่างดำเนินกิจกรรม มีประชาคมร่วมกันเสนอความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ และคำถามเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถตอบคำถามในห้องประชุมได้ทันที เนื่องจากมีเวลาจำกัด นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้ตอบคำถามของประชาคมดังกล่าวด้วยตนเองใน เอกสาร “ท่านถาม-เราตอบ ฉบับที่ 1” ที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อประชาคมไป

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.