งานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2564

         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานเลี้ยงรับรองขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563  ณ ห้องอาหารใหญ่ อาคารสัมมนา 1 มสธ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 และเพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และเสียสละให้แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด  ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัยด้วย

โดยงานเลี้ยงรับรองฯ นี้จัดขึ้นหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563  เสร็จสิ้นในช่วงเช้า   

ภาพโดย : สถานสื่อสารองค์กร มสธ.