พิธีทำบุญสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มสธ.

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้อง 7201 (ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) อาคารบริการ 1 ชั้น 2 โดยมี รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง อธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมพิธี.

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มสธ.